Oznámení o Valné hromadě

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.

Se sídlem Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy
IČO: 46356606, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2144
(„Společnost“)

svolává dle § 184 odst. 4 ObchZák na den 9. 6. 2011 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se uskuteční v sídle Společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení - kontrola schopnosti usnášení valné hromady, jednací a hlasovací řád.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31.12. 2010.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku roku 2010.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení zprávy o ovládacích osobách podle § 66a Obchodního zákoníku.
7. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2011.
8. Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a člena představenstva, schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za výkon funkce v roce 2011.
9. Závěr.

Prezentace bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Práva akcionáře vykonává na valné hromadě ten, kdo se prokáže listinnými akciemi společnosti nebo písemným prohlášením osoby, která pro něj vykonává úschovu nebo uložení akcií společnosti podle zvláštního právního předpisu.

Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Zmocněnci se navíc prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tuto plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Výroční zpráva za rok 2010 a řádná účetní závěrka je akcionářům mimo jiné zpřístupněna k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech Út – Čt 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod. Výroční zprávu za rok 2010 je možno před jejím schválením valnou hromadou obdržet v sídle Společnosti v písemné formě nebo na požádání na svoji e-mailovou adresu.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2010 v tis. Kč:

Výnosy celkem 135.848 Aktiva celkem 175.207 Pasiva celkem 175.207
Náklady celkem 124.412 Dlouh. majetek 82.215 Vlastní kapitál 153.908
Hospod. výsledek 11.436 Oběžná aktiva 91.981 Cizí zdroje 21.298
Ostatní aktiva 1.011 Ostatní pasiva 1

OZNÁMENÍ O PODÁNÍ PROTINÁVRHU K BODU 5. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 9.6.2011:

Představenstvo společnosti

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.

Se sídlem Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy
IČO: 46356606, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2144

informuje dle § 180 ObchZák své akcionáře, že:

Akcionář Compas Capital Consult s.r.o. se sídlem Frýdlantská 1237, Frýdek Místek, IČ: 62301730 (dále jen „CCC“) uplatnil dne 26.5.2011 následující protinávrh k návrhu představenstva:

„Akcionář CCC uplatňuje protinávrh k návrhu představenstva (viz. Bod 5.5. výroční zprávy za rok 2010) a navrhuje, aby z výsledku hospodaření běžného účetního období a z nerozděleného zisku minulých let byla vyplacena dividenda ve výši 1.350,- Kč na jednu akcii v nezdaněné výši, tedy v celkové výši 50.796.450,- Kč a způsobem a v termínu, který počíná běžet 9.6.2011 případně jiném, který schválí valná hromada.“

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře CCC k bodu 5. řádné valné hromady zní:

„Představenstvo nedoporučuje valné hromadě schválit předložený protinávrh výše uvedeného akcionáře s ohledem na připravované budoucí investice a finanční stabilitu společnosti za současné situace na světových trzích. Navrhuje z čistého zisku ve výši 11.435.891,50 Kč vyplatit dividendu 180,- Kč na jednu akcii v nezdaněné výši, tedy v celkové výši 6.772.860,- Kč.“