+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 CEFAXIMIN - L 100 mg/200 mg intramamární emulze

                                                 přípravek s indikačním omezením

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 krávy, skot

                                                 Balení: 

                                                 1 x 4 tlakové nádobky

                                                 Složení: 

                                                 Rifaximinum, Cefacetrilum natricum

                                                 Léková forma

                                                 Intramamární emulze.
                                                 Červenooranžová až červená emulze.

                                                 Cílové druhy zvířat

                                                 Krávy skotu a buvolí krávy v laktaci.

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 Léčba klinických a subklinických mastitid (akutní, subakutní a chronická) laktujících dojnic (krav skotu a buvolů) vyvolaných streptokoky (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Str. zooepidemicus), Enterococcus faecalis, stafylokoky (Staphylococcus aureus - včetně penicilin - rezistentních kmenů, Staphylococcus epidermidis), Trueperella (dříve Arcanobacterium) pyogenes a E. coli citlivými na kombinaci léčivých látek přípravku.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nepoužívat u dojnic se známou přecitlivělostí na cefacetril a/nebo rifaximin.
                                                 Nepoužívat u nelaktujícího skotu.
                                                 Nepoužívat v případě známé rezistence na cefacetril a/nebo rifaximin.

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Důkladně protřepat před použitím!

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Přípravek má indikační omezení, tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištěním citlivosti ke kombinaci léčivých látek přípravku (tj. kombinaci cefacetrilu a rifaximinu) a rezistenci k běžným antibiotikům.
                                                 Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefacetril a rifaximin a snížit účinnost léčby jinými cefalosporiny nebo ansamyciny v důsledku možné zkřížené rezistence.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě náhodné expozice přípravkem opláchněte exponované místo velkým množstvím vody.
                                                 Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat alergickou reakci. Přecitlivělost na cefalosporiny může vést ke zkříženým reakcím
                                                 s peniciliny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.
                                                 Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
                                                 Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžité lékařské ošetření.
                                                 Po použití přípravku si umyjte ruce vodou.

                                                 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                                 Nezávisle na počtu ošetřených čtvrtí a aplikovaných dávek, žádné zvíře nevykázalo lokální nebo systémové reakce, které by mohly být dány do souvislosti s podaným přípravkem.

                                                 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                                 Přípravek lze používat.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Nejsou známy.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Před použitím důkladně protřepat.

                                                 Intramamární podání.
                                                 1 tlaková nádobka na ošetřovanou čtvrť, aplikovat jednou nebo dvakrát v intervalu 12 - 24 hodin podle charakteru mastitidy.
                                                 • Subklinické mastitidy: 1 dávka/čtvrť
                                                 • Akutní katarální mastitidy: 1 + 1 dávka/čtvrť (interval 12 – 24 hod.)
                                                 • Akutní parenchymatózní mastitidy: 1 dávka/čtvrť (lze jedenkrát zopakovat v intervalu 12 – 24 hodin).
                                                 • Subakutní a chronické mastitidy i v případě změn provázejících zatvrdnutí parenchymu:
                                                 • 1 dávka/čtvrť (lze jedenkrát zopakovat ve 12 – 24 hodinovém intervalu).

                                                 Před zahájením léčby úplně vydojit infikovanou čtvrť a očistit struk (zvláště orificium) ubrouskem, který je součástí přípravku.
                                                 Zasunout kanylu do strukového kanálku a po její fixaci k tlakové nádobce opatrně aplikovat celý její obsah do struku.

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Případy předávkování nebyly popsány.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Maso: 5 dní
                                                 Mléko: 84 hodin
                                                 Vemeno musí být konfiskováno.

                                                 Farmakologické vlastnosti

                                                 Přípravek je intramamární emulzí obsahující kombinaci dvou antimikrobik rifaximinu a cefacetrilu v poměru 1:2.
                                                 Rifaximin je syntetické antibiotikum náležející do ansamycinové skupiny. Mechanismus účinku rifaximinu spočívá v interakci s DNA - dependentní RNA polymerázou, jejímž výsledkem je blokování syntézy proteinů.
                                                 Rezistence na rifaximin vzniká na základě jednostupňové změny bakteriálního chromozomu, která vede ke změně v cílovém místě účinku na DNA - dependentní RNA polymeráze.

                                                 Cefacetril je semisyntetické antibiotikum, derivát kyseliny cefalosporanové. Rezistence na cefacetril vzniká převážně produkcí beta-laktamáz, enzymů, které štěpí strukturu beta-laktamů.

                                                 Farmakokinetické studie prokázaly, že rifaximin neprostupuje přes orgánové bariéry.
                                                 To umožňuje dosáhnout vysoké koncentrace v galaktoforetickém systému mamárních alveol, ale bez prostupu přes bariéru krev - mléčná žláza.
                                                 Cefacetril je rychle absorbován a přestupuje přes bariéru krev - mléčná žláza, a proto lze prokázat vysoké koncentrace ve tkáni vemene po dobu 24 - 36 hodin po podání.
                                                 Bylo prokázáno, že se ustavila rovnováha mezi cefacetrilem ve tkáni a koncentrací v mléce, trvající až do úplné eliminace léčiva.

                                                 Farmakokinetické vlastnosti obou léčivých látek umožní rychlý nástup lokálního účinku rifaximinu v mlékovodech a protrahovaný systémový účinek cefacetrilu, rozšířený na celý mléčný parenchym a kanálkový systém.

                                                 Kombinace obou antibiotik využívá jako vehikulum originální lékovou sprejovou formu, založenou na excipients a inertních plynech zvláštního charakteru.
                                                 Tato excipients byla odzkoušena tak, aby bylo dosaženo vysokého a rychlého uvolnění léčivých látek. In vitro a in vivo studie prokázaly uvolňování léčivých látek vyšší než 80 % v prvních několika hodinách po podání.
                                                 Plynové vehikulum navíc zajistilo jemné rozptýlení antibiotik v pěnové formě s následnou jednotnou a rozsáhlou distribucí antibiotik v alveolárních strukturách, které není dosažitelné u běžných přípravků.

                                                 Inkompatibility

                                                 Neuplatňuje se.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                                 Nádobka je pod tlakem:
                                                 • Nevystavujte slunečnímu záření.
                                                 • Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A. - Via Emilia 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie