+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + srnčí
                        + tetřev hlušec
                         + zajíci
                          + Antiparazitika
                           + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                            + Beta-blokátory
                             + Choleretika, hepatoprotektiva
                              + Dermatologika
                               + Hormony
                                + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                 + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                  + Intrauter. antinfektiva
                                   + Lokální anestetika
                                    + Nesteroidní antiflogistika
                                     + Otologika
                                      + Parasympatolytika, antidota
                                       + Uterotonika
                                        + Vakcíny proti kokcidióze
                                         + Vitamíny
                                          + BIOPHARM - VÚBVL
                                           + EMDOKA - Belgie
                                            + FATRO - Itálie
                                             + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                              SIMPANORM 0,5 mg/ml injekční roztok

                                              Dodavatel: 

                                              FATRO - Itálie

                                              Zvířata: 

                                              krávy, prasata, prasnice, skot

                                              Balení: 

                                              1 x 100 ml

                                              Složení: 

                                              Carazololum (ut hydrochloridum)

                                              Léková forma

                                              Injekční roztok.
                                              Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok

                                              Cílové druhy zvířat

                                              Skot, prasata.

                                              Indikace s upřesněním pro cílový druh

                                              SIMPANORM je indikován k tomu, aby chránil zvířata v situacích, při nichž dochází ke stresu.
                                              Skot:
                                              • prevence stresu vyvolaného transportem nebo při vytváření nových skupin.
                                              Krávy a jalovice:
                                              • usnadnění porodu,
                                              • podpora vypuzení placenty,
                                              • příprava prvotelek na mechanické dojení,
                                              • zvýšení fertility.
                                              Prasata:
                                              • prevence stresu vyvolaného transportem nebo při vytváření nových skupin.
                                              Prasnice:
                                              • usnadnění porodu indukovaného prostaglandinem.

                                              Kontraindikace

                                              Nepoužívat u zvířat se srdečními deficiencemi, bradykardií, obstrukční bronchopathií a během březosti.

                                              Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                              Nejsou.

                                              Zvláštní opatření pro použití

                                              Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                              Neuplatňuje se.

                                              Zvláštní opaření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                              Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného pozření či sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
                                              NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního tlaku.
                                              Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Po natažení požadovaného množství přípravku z lahvičky do injekční stříkačky chraňte jehlu až do vlastní aplikace. V případě zasažení pokožky nebo sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou.
                                              V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
                                              Těhotné ženy a lidé se známou přecitlivělostí na karazolol by se měli vyhnout kontaktu
                                              s veterinárním léčivým přípravkem.

                                              Informace pro lékaře:
                                              Karazolol, patří do skupiny beta-blokátorů (beta-adrenergní blokátory), jehož toxicita může způsobovat klinické účinky zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii a hypotenzi. Respirační a hemodynamické příznaky by měly být léčeny symptomaticky.

                                              Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                              Při doporučených dávkách nebyly pozorovány.

                                              Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                              Nepoužívat během březosti.

                                              Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                              Nejsou známy.

                                              Podávané množství a způsob podání

                                              Intramuskulární nebo intravenózní podání.

                                              Skot: 1 mg účinné látky / 100 kg ž. hm. (odpovídá 2 ml přípravku / 100 kg ž. hm. )
                                              Stres při transportu: Přípravek podat i. m. půl hodiny před transportem nebo sestavováním nové skupiny.
                                              Usnadnění porodu: Přípravek podat i. v. nebo i. m. na počátku prvních příznaků telení.
                                              Usnadnění vypuzení placenty: Přípravek podat i. m. ihned po skončení porodu a případného porodnického ošetření. K odloučení placenty dojde během 10 - 12 hodin.
                                              Příprava krav prvotelek na mechanické dojení: Přípravek podat i. m. půl hodiny před dojením a opakovat podání v 12 hodinovém intervalu. Zpravidla je zapotřebí 2 - 3 podání.
                                              Zvýšení úrovně fertility: Přípravek podat i. v. bezprostředně před inseminací.

                                              Prasata: 1 mg účinné látky / 100 kg ž. hm. (odpovídá 2 ml přípravku/ 100 kg ž. hm.)
                                              Stres při transportu: Přípravek podat i. m. půl hodiny před transportem.
                                              Usnadnění porodu indukovaného prostaglandinem: Přípravek podat i. m. 20 hodin po prvním podání PGF2α. Porod většinou následuje během 8 hodin.

                                              Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                              V případech podání nadměrných dávek přípravku je vhodné aplikovat isoprenalin.
                                              Jestliže srdeční frekvence klesne pod fyziologicky přijatelnou hranici, je nezbytné okamžité i. v. podání atropinu.

                                              Ochranné lhůty

                                              Maso: 1 den
                                              Mléko: 12 hodin

                                              Inkompatibility

                                              Nejsou známy.

                                              Doba použitelnosti

                                              Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.
                                              Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

                                              Zvláštní opatření pro uchovávání

                                              Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                              Chraňte před světlem.

                                              Držitel rozhodnutí o registraci

                                              FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Itálie