+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 FATROXIMIN 7,5 mg/g intrauterinní a vaginální emulze

                                                 přípravek s indikačním omezením

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 klisny, koně, krávy, skot

                                                 Balení: 

                                                 6 x tlaková nádobka 13,4 g

                                                 Složení: 

                                                 Rifaximinum

                                                 Léková forma

                                                 Intrauterinní a vaginální emulze.
                                                 Červeno-oranžová emulze.

                                                 Cílový druh zvířat

                                                 Krávy skotu a klisny.

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 Léčba bakteriálních infekcí genitálního traktu krav a klisen: akutní a chronická endometritis, pyometra, metritis, cervicitis a vulvovaginitis, vyvolané patogeny citlivými na rifaximin.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, rifaximin.
                                                 Nepoužívat v případě rezistence původce na rifaximin (zejména zástupci enterobakterií a Pseudomonas spp.).

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Během léčby rifaximinem může docházet k selekci rezistentních bakterií, které mohou představovat riziko i pro lidské zdraví (pokud dojde k přenosu takových kmenů na lidskou populaci). Rezistence vzniká jednostupňově.
                                                 Z tohoto důvodu má přípravek indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí na základě klinických zkušeností, podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.
                                                 Při použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální, národní a místní pravidla antibiotické politiky.
                                                 Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá pokynům uvedeným v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci rezistence.
                                                 Viz také Pokyn pro správné podání.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 Osoby aplikující přípravky určené pro gynekologické použití by ze zdravotních a hygienických důvodů měly používat ochranné rukavice.

                                                 Nežádoucí účinky

                                                 Žádné.

                                                 Použití v průběhu březosti a laktace

                                                 Nepoužívat během březosti. Lze použít během laktace.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Skupina ansamycinů je známa svými rozsáhlými lékovými interakcemi. Obecně patří její zástupci mezi silné induktory cytochromu P-450. Současné užívání ansamycinů s dalšími léky, které jsou také metabolizovány tímto cytochromem, může jejich metabolizmus urychlit a snížit jejich účinnost. Proto musí být věnována pozornost předepisování ansamycinů s dalšími léky metabolizovanými cytochromem P-450.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Intrauterinní nebo intravaginální podání.

                                                 Doporučené dávky (tlaková nádobka 13,4 g):

                                                 Krávy
                                                 • endometritidy , metritidy a cervicitidy : 50 - 200 mg (odpovídá 1/2 - 2 orig. balení) jednorázově, v závislosti na velikosti ošetřované dělohy.
                                                 • vulvovaginitidy: 100 mg (odpovídá 1 orig. balení); opakovat v intervalu 24 hodin.
                                                 • pyometra: 50 - 200 mg (odpovídá 1/2 - 2 orig. balení) jednorázově, po vyčištění dutiny děložní, v závislosti na velikosti léčené dělohy.
                                                 Klisny
                                                 • endometritidy: 100 - 400 mg (odpovídá 1 - 4 orig. balení) jednorázově, v závislosti na velikosti dělohy.

                                                 Způsob použití

                                                 Dávkovací mechanizmus nádobky umožňuje univerzální napojení (Rekord) většiny široce používaných kovových katétrů nebo inseminačních pipet.
                                                 Krávy
                                                 • Rektálně fixujte krček dělohy.
                                                 • Po dezinfekci vulvy zaveďte katétr do dělohy.
                                                 • Ke katétru připojte nádobku a držte ji přesně svisle a kolmo k němu.
                                                 • Stiskněte dávkovací tlačítko na dobu potřebnou a dostatečnou k tomu, aby se děloha správně naplnila (viz Dávkování).
                                                 • Opatrně vyjměte katétr.
                                                 Klisny
                                                 • Vaginálně fixujte levou rukou krček.
                                                 • Zaveďte katétr do pochvy a zasunujte ho podél předloktí, až dosáhne krčku, kterým musí proniknout hluboko do dělohy.
                                                 • Ke katétru připojte nádobku a držte ji přesně svisle a kolmo k němu.
                                                 • Stiskněte dávkovací tlačítko na dobu potřebnou a dostatečnou k tomu, aby se děloha správně naplnila (viz Dávkování).
                                                 • Opatrně vyjměte katétr.

                                                 Pokyny pro správné podání

                                                 Před použitím dobře protřepat!
                                                 Během aplikace se doporučuje kontrolovat naplňování dělohy a děložních rohů, aby mohla být aplikována optimální dávka, ale zabránilo se nežádoucím událostem, jako je např. protržení děložní stěny.

                                                 Předávkování

                                                 Aplikace nadměrného množství pěny může vést k poškození stěny dělohy.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Maso a mléko skotu: Bez ochranných lhůt.
                                                 Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

                                                 Farmakologické vlastnosti

                                                 Rifaximin je syntetické antibiotikum náležející do ansamycinové skupiny. Působí baktericidně na citlivé bakterie. Mechanizmus účinku rifaximinu spočívá ve vazbě a specifické interakci s DNA-dependentní RNA polymerázou (transkriptázou), což má za následek blokování transkripce a ve výsledku zablokování syntézy proteinů.
                                                 Spektrum účinnosti rifaximinu vycházející z testů in vitro zahrnuje zejména grampozitivní bakterie, včetně vybraných anaerobů (streptokoky, stafylokoky, aktinomyces, klostridia, bakteroides, fusobakteria) a ve velmi omezené míře i vybrané zástupce gramnegativních bakterií. Většina zástupců gramnegativních bakterií (především z čeledi Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp.) jsou rezistentní k ansamycinům z důvodu špatného průniku antibiotika vnější bakteriální membránou. MIC vnímavých druhů bakterií se pohybuje v rozsahu 0,02 a 4 µg/ml.
                                                 Rezistence k rifaximinu vzniká jednostupňově. Existuje zkřížená rezistence v rámci skupiny ansamycinů.

                                                 Farmakokinetické studie prokázaly prakticky nulový prostup orgánovými barierami, mezi nimi také endometriem, s absencí rifaximinu v krvi a mléku zvířat léčených přípravkem.

                                                 Inkompatibility

                                                 Neuplatňuje se.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                                 Nádobka je pod tlakem: Nevystavovat slunci. Ani prázdnou nádobku nepropichovat a nevhazovat do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na horké předměty. Skladovat mimo zdroje vznícení (zákaz kouření).

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Itálie