+ bažanti
  + brojleři
   + daňci
    + divoká prasata
     + drůbež
      + jeleni
       + kamzíci
        + klisny
         + kočky
          + koně
           + koroptve
            + kozy
             + králíci
              + krávy
               + malá zvířata
                + mufloni
                 + ovce
                  + prasata
                   + prasnice
                    + psi
                     + skot
                      + srnčí
                       + tetřev hlušec
                        + zajíci
                         + Antiparazitika
                          + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                           + Beta-blokátory
                            + Choleretika, hepatoprotektiva
                             + Dermatologika
                              + Hypotalamické hormony
                               + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                 + Intrauter. antinfektiva
                                  + Lokální anestetika
                                   + Nesteroidní antiflogistika
                                    + Otologika
                                     + Parasympatolytika, antidota
                                      + Uterotonika
                                       + Vakcíny proti kokcidióze
                                        + Vitamíny
                                         + BIOPHARM - VÚBVL
                                          + EMDOKA - Belgie
                                           + FATRO - Itálie
                                            + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                             FATROXIMIN 7,5 mg/g intrauterinní a vaginální emulze

                                             přípravek s indikačním omezením

                                             Dodavatel: 

                                             FATRO - Itálie

                                             Zvířata: 

                                             klisny, koně, krávy, skot

                                             Balení: 

                                             6 x tlaková nádobka 13,4 g

                                             Složení: 

                                             Rifaximinum

                                             Léková forma

                                             Intrauterinní a vaginální emulze.
                                             Červeno-oranžová emulze.

                                             Cílový druh zvířat

                                             Krávy skotu a klisny.

                                             Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                             Léčba bakteriálních infekcí genitálního traktu krav a klisen: akutní a chronická endometritis, pyometra, metritis, cervicitis a vulvovaginitis, vyvolané patogeny citlivými na rifaximin.

                                             Kontraindikace

                                             Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, rifaximin.
                                             Nepoužívat v případě rezistence původce na rifaximin (zejména zástupci enterobakterií a Pseudomonas spp.).

                                             Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                             Nejsou.

                                             Zvláštní opatření pro použití

                                             Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                             Během léčby rifaximinem může docházet k selekci rezistentních bakterií, které mohou představovat riziko i pro lidské zdraví (pokud dojde k přenosu takových kmenů na lidskou populaci). Rezistence vzniká jednostupňově.
                                             Z tohoto důvodu má přípravek indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí na základě klinických zkušeností, podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.
                                             Při použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální, národní a místní pravidla antibiotické politiky.
                                             Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá pokynům uvedeným v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci rezistence.
                                             Viz také Pokyn pro správné podání.

                                             Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                             Osoby aplikující přípravky určené pro gynekologické použití by ze zdravotních a hygienických důvodů měly používat ochranné rukavice.

                                             Nežádoucí účinky

                                             Žádné.

                                             Použití v průběhu březosti a laktace

                                             Nepoužívat během březosti. Lze použít během laktace.

                                             Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                             Skupina ansamycinů je známa svými rozsáhlými lékovými interakcemi. Obecně patří její zástupci mezi silné induktory cytochromu P-450. Současné užívání ansamycinů s dalšími léky, které jsou také metabolizovány tímto cytochromem, může jejich metabolizmus urychlit a snížit jejich účinnost. Proto musí být věnována pozornost předepisování ansamycinů s dalšími léky metabolizovanými cytochromem P-450.

                                             Podávané množství a způsob podání

                                             Intrauterinní nebo intravaginální podání.

                                             Doporučené dávky (tlaková nádobka 13,4 g):

                                             Krávy
                                             • endometritidy , metritidy a cervicitidy : 50 - 200 mg (odpovídá 1/2 - 2 orig. balení) jednorázově, v závislosti na velikosti ošetřované dělohy.
                                             • vulvovaginitidy: 100 mg (odpovídá 1 orig. balení); opakovat v intervalu 24 hodin.
                                             • pyometra: 50 - 200 mg (odpovídá 1/2 - 2 orig. balení) jednorázově, po vyčištění dutiny děložní, v závislosti na velikosti léčené dělohy.
                                             Klisny
                                             • endometritidy: 100 - 400 mg (odpovídá 1 - 4 orig. balení) jednorázově, v závislosti na velikosti dělohy.

                                             Způsob použití

                                             Dávkovací mechanizmus nádobky umožňuje univerzální napojení (Rekord) většiny široce používaných kovových katétrů nebo inseminačních pipet.
                                             Krávy
                                             • Rektálně fixujte krček dělohy.
                                             • Po dezinfekci vulvy zaveďte katétr do dělohy.
                                             • Ke katétru připojte nádobku a držte ji přesně svisle a kolmo k němu.
                                             • Stiskněte dávkovací tlačítko na dobu potřebnou a dostatečnou k tomu, aby se děloha správně naplnila (viz Dávkování).
                                             • Opatrně vyjměte katétr.
                                             Klisny
                                             • Vaginálně fixujte levou rukou krček.
                                             • Zaveďte katétr do pochvy a zasunujte ho podél předloktí, až dosáhne krčku, kterým musí proniknout hluboko do dělohy.
                                             • Ke katétru připojte nádobku a držte ji přesně svisle a kolmo k němu.
                                             • Stiskněte dávkovací tlačítko na dobu potřebnou a dostatečnou k tomu, aby se děloha správně naplnila (viz Dávkování).
                                             • Opatrně vyjměte katétr.

                                             Pokyny pro správné podání

                                             Před použitím dobře protřepat!
                                             Během aplikace se doporučuje kontrolovat naplňování dělohy a děložních rohů, aby mohla být aplikována optimální dávka, ale zabránilo se nežádoucím událostem, jako je např. protržení děložní stěny.

                                             Předávkování

                                             Aplikace nadměrného množství pěny může vést k poškození stěny dělohy.

                                             Ochranné lhůty

                                             Maso a mléko skotu: Bez ochranných lhůt.
                                             Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

                                             Farmakologické vlastnosti

                                             Rifaximin je syntetické antibiotikum náležející do ansamycinové skupiny. Působí baktericidně na citlivé bakterie. Mechanizmus účinku rifaximinu spočívá ve vazbě a specifické interakci s DNA-dependentní RNA polymerázou (transkriptázou), což má za následek blokování transkripce a ve výsledku zablokování syntézy proteinů.
                                             Spektrum účinnosti rifaximinu vycházející z testů in vitro zahrnuje zejména grampozitivní bakterie, včetně vybraných anaerobů (streptokoky, stafylokoky, aktinomyces, klostridia, bakteroides, fusobakteria) a ve velmi omezené míře i vybrané zástupce gramnegativních bakterií. Většina zástupců gramnegativních bakterií (především z čeledi Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp.) jsou rezistentní k ansamycinům z důvodu špatného průniku antibiotika vnější bakteriální membránou. MIC vnímavých druhů bakterií se pohybuje v rozsahu 0,02 a 4 µg/ml.
                                             Rezistence k rifaximinu vzniká jednostupňově. Existuje zkřížená rezistence v rámci skupiny ansamycinů.

                                             Farmakokinetické studie prokázaly prakticky nulový prostup orgánovými barierami, mezi nimi také endometriem, s absencí rifaximinu v krvi a mléku zvířat léčených přípravkem.

                                             Inkompatibility

                                             Neuplatňuje se.

                                             Doba použitelnosti

                                             Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

                                             Zvláštní opatření pro uchovávání

                                             Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                             Nádobka je pod tlakem: Nevystavovat slunci. Ani prázdnou nádobku nepropichovat a nevhazovat do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na horké předměty. Skladovat mimo zdroje vznícení (zákaz kouření).

                                             Držitel rozhodnutí o registraci

                                             FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Itálie