+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + srnčí
                        + tetřev hlušec
                         + zajíci
                          + Antiparazitika
                           + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                            + Beta-blokátory
                             + Choleretika, hepatoprotektiva
                              + Dermatologika
                               + Hormony
                                + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                 + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                  + Intrauter. antinfektiva
                                   + Lokální anestetika
                                    + Nesteroidní antiflogistika
                                     + Otologika
                                      + Parasympatolytika, antidota
                                       + Uterotonika
                                        + Vakcíny proti kokcidióze
                                         + Vitamíny
                                          + BIOPHARM - VÚBVL
                                           + EMDOKA - Belgie
                                            + FATRO - Itálie
                                             + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                              FATROXIMIN TOPIC 2,94 mg/g kožní sprej, roztok

                                              přípravek s indikačním omezením

                                              Dodavatel: 

                                              FATRO - Itálie

                                              Zvířata: 

                                              klisny, kočky, koně, kozy, králíci, krávy, malá zvířata, ovce, prasata, prasnice, psi, skot

                                              Balení: 

                                              1 x tlaková nádobka 170 g

                                              Složení: 

                                              Rifaximinum

                                              Léková forma

                                              Kožní sprej, roztok.
                                              Čirý červenofialový roztok

                                              Cílové druhy zvířat

                                              Skot, ovce, kozy, prasata, koně, králíci, kočky a psi.

                                              Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                              Terapeutické ošetření infekčního onemocnění kůže a přídatných orgánů zejména hniloba paznehtů, interdigitální dermatitidy, poranění končetin, pyoderma, oděrky, otevřené rány, vředy, ragády, pooperační a posttraumatické léze, vyvolané či komplikované patogeny citlivými na rifaximin.

                                              Kontraindikace

                                              Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, rifaximin.
                                              Nepoužívat v případě rezistence původce na rifaximin (zejména zástupci enterobakterií a Pseudomonas spp.).

                                              Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                              Nejsou.

                                              Zvláštní opatření pro použití

                                              Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                              Během léčby rifaximinem může docházet k selekci rezistentních bakterií, které mohou představovat riziko i pro lidské zdraví (pokud dojde k přenosu takových kmenů na lidskou populaci). Rezistence vzniká jednostupňově.
                                              Z tohoto důvodu má přípravek indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí na základě klinických zkušeností, podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.
                                              Při použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální, národní a místní pravidla antibiotické politiky.
                                              Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá pokynům uvedeným v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci rezistence.

                                              Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                              Je třeba zabránit kontaktu přípravku s očima, sliznicemi a kůží či případnému vdechnutí.
                                              Po použití přípravku si umyjte ruce.
                                              V případě zasažení očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody.
                                              Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

                                              Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                              Nejsou.

                                              Používání v průběhu březosti a laktace

                                              Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

                                              Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                              Skupina ansamycinů je známa svými rozsáhlými lékovými interakcemi. Obecně patří její zástupci mezi silné induktory cytochromu P-450. Současné užívání ansamycinů s dalšími léky, které jsou také metabolizovány tímto cytochromem, může jejich metabolizmus urychlit a snížit jejich účinnost. Proto musí být věnována pozornost předepisování ansamycinů s dalšími léky metabolizovanými cytochromem P-450.

                                              Podávané množství a způsob podání

                                              Kožní podání.
                                              Aplikace v trvání 1 - 5 vteřin odpovídá přibližně dávce 2 - 9 mg rifaximinu. Léčbu lze opakovat jednou nebo dvakrát denně do vyléčení, léčba trvá v průměru 3 - 5 dní.
                                              V případě hniloby paznehtů a jiných onemocnění končetin je třeba postižené místo očistit, zrohovatělou tkáň odstranit tak, aby infikovaná část byla zcela odkryta a pak pečlivě aplikovat přípravek.
                                              U ostatních lézí se doporučuje před aplikací infikované místo vyčistit a odstranit nekrotickou tkáň. Jedná-li se o závažnější postižení (především nohou), ošetření se musí opakovat denně až do vyléčení. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje aplikovat přípravek dvakrát za sebou v intervalu několika vteřin.
                                              Před použitím důkladně protřepat.

                                              Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                              Žádné příznaky předávkování nebyly popsány.

                                              Ochranné lhůty

                                              Maso: Bez ochranných lhůt.
                                              Mléko: Bez ochranných lhůt.

                                              Farmakologické vlastnosti

                                              Rifaximin je syntetické antibiotikum náležející do ansamycinové skupiny. Působí baktericidně na citlivé bakterie. Mechanizmus účinku rifaximinu spočívá ve vazbě a specifické interakci s DNA-dependentní RNA polymerázou (transkriptázou), což má za následek blokování transkripce a ve výsledku zablokování syntézy proteinů.
                                              Spektrum účinnosti rifaximinu vycházející z testů in vitro zahrnuje zejména grampozitivní bakterie, včetně vybraných anaerobů (streptokoky, stafylokoky, aktinomyces, klostridia, bakteroides, fusobakteria) a ve velmi omezené míře i vybrané zástupce gramnegativních bakterií. Většina zástupců gramnegativních bakterií (především z čeledi Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp.) jsou rezistentní k ansamycinům z důvodu špatného průniku antibiotika vnější bakteriální membránou. MIC vnímavých druhů bakterií se pohybuje v rozsahu 0,02 a 4 µg/ml.
                                              Rezistence k rifaximinu vzniká jednostupňově. Existuje zkřížená rezistence v rámci skupiny ansamycinů.

                                              Rifaximin je špatně absorbován či není vůbec absorbován při různých způsobech podání.
                                              Farmakokinetické studie po opakovaném podání přípravku na kůži neprokázaly přítomnost rifaximinu v plasmě, svalu a tuku nacházejícím se pod místem aplikace. Rifaximin nebyl zjištěn v mléce ošetřených zvířat.

                                              Inkompatibility

                                              Nejsou známy.

                                              Doba použitelnosti

                                              Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

                                              Zvláštní opatření pro uchovávání

                                              Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                              Nádobka je pod tlakem: Nevystavovat slunci. Ani prázdnou nádobku nepropichovat a nevhazovat do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na horké předměty. Skladovat mimo zdroje vznícení (zákaz kouření).

                                              Držitel rozhodnutí o registraci

                                              FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie