Etika

O zvířata je pečováno v souladu s vnitřními předpisy společnosti (SOPy), ve kterých jsou zapracovány požadavky legislativy České republiky a požadavky závazných a doporučených mezinárodních směrnic a předpisů.

Řídíme se:

Směrnicí Evropského parlamentu 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

Pokyny o péči a použití zvířat pro vědecké účely vydané Národním poradním výborem pro výzkum na laboratorních zvířatech, 2004

Zákonem 246/1992Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění

Vyhláškou 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat v platném znění

Doporučením Komise ze dne 18.června 2007 týkající se pokynů o umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně (2007/526/ES)

Etický kodex welfare

Laboratorní zvířata jsou použita výlučně pro výzkum a vývoj farmaceutických produktů určených pro veterinární medicínu.

Domácí a hospodářská zvířata jsou použita v pokusech, jen pokud jsou cílovými druhy pro příslušnou testovanou látku.

Experimentální studie na zvířatech jsou schvalovány Odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat zřízenou v naší společnosti a následně Odborem živočišných komodit Ministerstva Zemědělství ČR, jež schvaluje použití zvířat pro experimentální studie

Jestliže jsou k dispozici alternativní metody pro daný typ studie, zvířata nejsou v pokusu použita.

Pokud to typ dané studie dovoluje, počet zvířat ve studii je redukován dle zásady tří R na minimum:

Replacement

nahrazení zvířat v pokusu alternativními technikami: in vitro, videem, filmy, matematickými modely atd.

Reduction

snížení počtu zvířat zařazených do experimentu

Refinement

snížení až úplné vyloučení bolestivých, stresujících a invazivních experimentálních postupů

Personál je pravidelně školen na téma chov zvířat, projevy chování a zásady welfare.
Všichni pracovníci, přicházející do styku se zvířaty, jsou držiteli osvědčení podle paragrafu 15 zákona 246/1992 Sb. v platném znění.

Stáje a experimentální místnosti splňují normy welfare pro jednotlivé druhy zvířat (skot, prasata, kozy, ovce, drůbež, králíci, laboratorní. potkani atd.) a jsou upraveny na míru každé kategorii.

Ve stájích je pro každou kategorii zvířat nastaveno optimální prostředí, které je průběžně monitorováno.

Všechna zvířata jsou denně kontrolována a vyšetřena veterinárním lékařem.

Pracovníci úseku se v období českého předsednictví EU podíleli na tvorbě evropské legislativy v oblasti welfare a nadále na tomto procesu aktivně spolupracují.