+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi
+ skot
+ srnčí
+ tetřev hlušec
+ zajíci

CERMIX 0,15 mg/g perorální prášek pro spárkatou zvěř

antiparazitární přípravek s obsahem ivermektinu

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

daňci, divoká prasata, jeleni, kamzíci, mufloni, srnčí

Balení: 

1 x 5 kg

Složení: 

Ivermectinum

Léková forma

Perorální prášek.
Světlehnědý prášek.

Cílové druhy zvířat

Jeleni, daňci, mufloni, kamzíci, srnci a divoká prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Preventivní a léčebná dehelmintizace spárkaté zvěře při výskytu larválních stádií i dospělců oblých červů trávicího traktu (Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp. aj.; u divokých prasat Ascaris suum) a plic (Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., Metastrongylus spp.). Působí na larvální stádia při nosohltanové (Cephenemyia spp., Pharyngomyia spp.) a podkožní střečkovitosti (Hypoderma spp.), proti zákožkám a vším.

Kontraindikace

Nejsou.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

V případě, že zvěř nedostávala jadrné krmivo, musí předložení léčiva předcházet návyková fáze (nejméně 7 – 10 dnů) na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Nezkrmovat přímo.

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím přípravek
Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.
Zamezte přímému kontaktu přípravku s kůží. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující alespoň gumové či latexové rukavice. Po aplikaci přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.
V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Volný ivermektin je toxický pro vodní organizmy. Obaly a zbylý obsah přípravku je nutno bezpečně likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové vody či vodních zdrojů.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly zjištěny.

Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podávání

Perorální podání.
Aplikaci musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravku Cermix.

Spárkatá přežvýkavá zvěř:
Obecná terapeutická dávka: 0,2 mg léčivé látky/kg ž.hm./den se podává dva po sobě následující dny.
Spárkaté přežvýkavé zvěři se přípravek podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku Cermix smísíme s 45 kg jadrného krmiva). Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.

druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka medikovaného krmiva
jelení 120 kg 1600 g
daňčí 65 kg 860 g
mufloní 40 kg 530 g
srnčí 15 kg 200 g
kamzičí 20 kg 320 g

Divoká prasata:
Obecná terapeutická dávka: 0,1 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává pět po sobě následujících dnů.
Doporučené míchání:
I. fáze – přípravek se rozmíchá v sypkém krmivu v poměru 1:9.
II. fáze – tato vzniklá směs se dále zamíchá se sypkým krmivem v poměru 1:6,5.
Takto připravené krmivo se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. a den.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek má dostatečnou terapeutickou šíři. Při podávání krmné směsi s přípravkem Cermix není z hlediska objemu možné předávkování.

Ochranné lhůty

Maso jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře: 28 dnů.
Maso divokých prasat: 14 dnů.

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců.
Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: ihned spotřebujte.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v suchu.

Držitel rozhodnutí o registraci

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.,
Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, ČR.