+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi
+ skot
+ srnčí
+ tetřev hlušec
+ zajíci

CERMIX 0,15 mg/g premix pro medikaci krmiva

antiparazitární premix s obsahem ivermektinu

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

daňci, divoká prasata, jeleni, kamzíci, mufloni, srnčí

Balení: 

1 x 5 kg

Složení: 

Ivermectinum

Léková forma

Premix pro medikaci krmiva.
Světlehnědý prášek.

Cílové druhy zvířat

Jeleni, daňci, mufloni, kamzíci, srnci a divoká prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prevence a léčba endo- a ektoparazitóz (larvální stádia i dospělci gastrointestinálních i plicních nematod, zákožky a vši), larvální stádia nosohltanové a podkožní střečkovitosti: Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichosirongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Sirongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., Ascaris suum, Capreocaulus capreoli, Můllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., Metastrongylus spp., Cephenemyia spp,, Pharyngomyia spp., Hypoderma spp.

Kontraindikace

Nejsou.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

V případě, že zvěř nedostávala jadrné krmivo, musí předložení léčiva předcházet návyková fáze (nejméně 7-10 dnů) na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Nezkrmovat přímo.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.
Zamezte přímému kontaktu přípravku s kůží. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující alespoň gumové či latexové rukavice. Po aplikaci přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.
V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Volný ivermektin je toxický pro vodní organizmy. Obaly a zbylý obsah přípravku je nutno bezpečně likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové vody či vodních zdrojů.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly zjištěny.

Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podávání

Perorální podání.
Aplikaci musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravku Cermix.

Spárkatá přežvýkavá zvěř
Obecná terapeutická dávka: 0,2 mg léčivé látky/kg ž.hm./den se podává dva po sobě následující dny.
Spárkaté přežvýkavé zvěři se přípravek podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku Cermix smísíme s 45 kg jadrného krmiva). Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.

druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka medikovaného krmiva
jelení 120 kg 1600 g
daňčí 65 kg 860 g
mufloní 40 kg 530 g
srnčí 15 kg 200 g
kamzičí 20 kg 320 g

Divoká prasata
Obecná terapeutická dávka: 0,1 mg léčivé látky/kg ž.hm./den se podává pět po sobě následujících dní.

Doporučené mícháni:
I. fáze - přípravek se rozmíchá v sypkém krmivu v poměru 1:9.
II. fáze - tato vzniklá směs se dále zamíchá se sypkým krmivem v poměru 1:6,5.
Takto připravené krmivo se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg /10 kg ž.hm. a den.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek má dostatečnou terapeutickou šíři. Při podávání medikované krmné směsi není z hlediska objemu možné předávkování.

Ochranné lhůty

Maso jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře: 28dnů. Maso divokých prasat: 14 dnů.

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců.
Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v suchu.

Držitel rozhodnutí o registraci

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, ČR.