+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

MICOSPECTONE injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

kozy, prasata, skot

Balení: 

100 ml

Složení: 

Lincomycinum, Spectinomycinum

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý bezbarvý nebo slabě nažloutlý roztok.

Cílové druhy zvířat

Skot, kozy a prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými ke kombinaci linkomycinu a spektinomycinu jako jsou: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium spp., Bacillus spp., Clostridium spp., koliformní mikroorganizmy, Klebsiella spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Leptospira spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Fusobacterium spp., Brachyspira spp., Mycoplasma spp.

Skot a kozy: respirační infekce a enteritidy, infekce končetin, mastitidy, klostridióza, mykoplazmóza.
Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, enteritida.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.
Nepodávat březím kozám.
Nepodávat koním a králíkům.
Nepoužívat současně s myorelaxancii.
Použití přípravku u druhů, které nejsou uvedeny v bodě „Indikace“, může vést k vedlejším účinkům, zejména ze strany gastrointestinálního traktu.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních ke kombinaci linkomycinu a spektinomycinu a snížit účinnost terapie ostatními látkami ze stejných či podobných tříd z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na linkomycin a/nebo spektinomycin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Pokud se u vás objeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.
Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě náhodného potřísnění ihned opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody.
Předcházejte samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Příležitostně je u koz a prasat pozorován přechodný průjem. U koz dochází k nechutenství a snížení produkce mléka.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

U koz dochází k nechutenství a snížení produkce mléka, ojediněle k potratům anebo úhynu přibližně v posledních 50 dnech březosti. Použití přípravku v období březosti a laktace po uvážení rizika a prospěchu příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat společně s myorelaxacii.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání.

Skot a kozy: 15 mg kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti (tj. 5 mg linkomycinu a 10 mg spektinomycinu/kg ž.hm.), což odpovídá 1 ml / 10 kg ž. hm. hluboko intramuskulárně. První den léčby podávejte po 12 hodinách (celkově 2 podání), od 2. dne léčby podávejte1x denně po dobu 2 až 3 dní.

Prasata: 15 mg kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti (tj. 5 mg linkomycinu a 10 mg spektinomycinu/kg ž.hm.), což odpovídá 1 ml / 10 kg ž. hm. hluboko intramuskulárně, podávejte 1x denně po dobu 3 dní.

Maximální objem aplikovaný do jednoho místa injekčního podání nesmí překročit u skotu 17 ml a u prasat 8 ml. Podávat rozděleně na více míst.
Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Specifická antidota pro případ předávkování nejsou známa.

Ochranná lhůta

Skot: maso: 20 dní
mléko: 72 hodin
Kozy: maso: 30 dní
mléko: 108 hodin
Prasata: maso: 19 dní

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie