+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 FLUNBIX 50 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 klisny, koně, krávy, prasata, prasnice, skot

                                                 Balení: 

                                                 1 x 100 ml, 1 x 250 ml

                                                 Složení: 

                                                 Flunixini megluminum 82, 95 mg

                                                 Léková forma

                                                 Injekční roztok.
                                                 Čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic.

                                                 Cílové druhy zvířat

                                                 Skot, prasata a koně.

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 u skotu: snížení teploty při akutních zánětlivých procesech,
                                                 u prasat: podpůrná léčba při syndromu MMA (mastitida, metritida, agalakcie) u prasnic,
                                                 u koní: zmírnění zánětu a bolestivosti při postiženích pohybového aparátu, zmírnění bolesti při kolikách.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nepoužívat u zvířat, u nichž se vyskytují srdeční, jaterní nebo ledvinné poruchy nebo s možností gastroduodenální ulcerace, krvácení nebo krevní dyskrazie. Nepoužívat v případě známé hypersenzitivní reakce na přípravek.

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nepřekračovat doporučenou dávku přípravku a dobu léčby.
                                                 Vyhněte se podání přípravku dehydrovaným, hypovolemickým nebo hypotenzním zvířatům.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 NSAID jsou známa tím, že mají potenciál zpožďovat porod svým tokolytickým účinkem tak, že inhibují prostaglandiny, které jsou důležité při spouštění porodu. Použití přípravku v období bezprostředně po porodu může ovlivnit involuci dělohy a vypuzování plodových obalů, což může vést k zadržení placenty.
                                                 Zamezte intraarteriální aplikaci (u koní se při intraarteriální aplikaci mohou objevit reakce jako ataxie, dyspnoe, křeče, apod., které mizí po několika minutách).
                                                 Aplikace přípravku zvířatům mladším 6 týdnů je spojena se zvýšeným rizikem. Podání přípravku takovým zvířatům může vyžadovat snížené dávkování a pozorné klinické sledování.
                                                 Nepodávejte hypovolemickým zvířatům s výjimkou těch, které jsou postiženy endotoxémií nebo septickým šokem.
                                                 Doporučuje se neaplikovat NSAID, které inhibují syntézu prostaglandinů, zvířatům v celkové anestézii a dokud nedojde k jejímu úplnému odeznění
                                                 Neaplikovat do tukové tkáně.
                                                 Nepoužívejte přípravek u selat s nižší hmotností než je 6 kg.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 Lidé se známou přecitlivělostí na flunixin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
                                                 V případě potřísnění ihned omyjte postižené místo velkým množstvím vody.
                                                 V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
                                                 V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
                                                 Po použití si umyjte ruce.

                                                 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                                 Flunixin meglumin je NSAID. S touto skupinou přípravků je spojeno riziko gastroduodenálního podráždění až ulcerace a u aplikace u hypovolemických a dehydratovaných zvířat je spojena s rizikem renálního selhání.

                                                 Použití v průběhu březosti a laktace

                                                 Lze použít u březích a laktujících dojnic.
                                                 Přípravek by měl být podán během prvních 36 hodin po porodu pouze na základě zvážení
                                                 terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem a ošetřená zvířata by měla být
                                                 kontrolována z důvodu možného zadržení placenty.
                                                 Použití během březosti není doporučeno u klisen a prasnic. Studie bezpečnosti u březích klisen a prasnic nebyly prováděny.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Nepodávat současně nebo v průběhu následujících 24 hodin od podání jiných NSAID. Některé NSAID přípravky se silně váží k plazmatickým bílkovinám a s jinými léky, které také vykazují vysokou afinitu k vazbě na plazmatické bílkoviny, mohou vytvářet toxické reakce.
                                                 Současná aplikace jiného nefrotoxického přípravku není žádoucí.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Intravenózní nebo intramuskulární podání.

                                                 Skot:
                                                 2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v. opakovaně v intervalu 24 hodin až po dobu 3 dní a doplnit kauzální léčbou.

                                                 Prasata:
                                                 2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/45 kg ž.hm.) hluboko i.m. Opakovat 1-2krát v 12hodinových intervalech v závislosti na účinku. Max. aplikační objem na místo injekčního podání 3 ml.

                                                 Koně:
                                                 Při onemocnění pohybového aparátu:
                                                 1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v., jednou denně, v závislosti na účinku i opakovaně v intervalu 24 hodin, nejdéle však 5 po sobě následujících dnů.
                                                 Při kolikách:
                                                 1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v. Ke zmírnění bolestivosti obvykle dochází do 15 min. Podávat 1-2krát v případě, že se symptomy opakují. Nutno počítat i s kauzální léčbou.

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Žádné vedlejší účinky po podání přípravku u skotu, koní nebo prasat nebyly pozorovány v dávkách 3násobně převyšujících doporučené dávky.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Skot:
                                                 Maso: 4 dny
                                                 Mléko: 24 hodin

                                                 Prasata:
                                                 Maso: 23 dnů

                                                 Koně:
                                                 Maso: 10 dnů
                                                 Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

                                                 Hlavní inkompability

                                                 Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
                                                 Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.