+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

FLUNBIX 50 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

klisny, koně, krávy, prasata, prasnice, skot

Balení: 

1 x 100 ml, 1 x 250 ml

Složení: 

Flunixini megluminum 82, 95 mg

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata a koně.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

u skotu: snížení teploty při akutních zánětlivých procesech,
u prasat: podpůrná léčba při syndromu MMA (mastitida, metritida, agalakcie) u prasnic,
u koní: zmírnění zánětu a bolestivosti při postiženích pohybového aparátu, zmírnění bolesti při kolikách.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat, u nichž se vyskytují srdeční, jaterní nebo ledvinné poruchy nebo s možností gastroduodenální ulcerace, krvácení nebo krevní dyskrazie. Nepoužívat v případě známé hypersenzitivní reakce na přípravek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepřekračovat doporučenou dávku přípravku a dobu léčby.
Vyhněte se podání přípravku dehydrovaným, hypovolemickým nebo hypotenzním zvířatům.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
NSAID jsou známa tím, že mají potenciál zpožďovat porod svým tokolytickým účinkem tak, že inhibují prostaglandiny, které jsou důležité při spouštění porodu. Použití přípravku v období bezprostředně po porodu může ovlivnit involuci dělohy a vypuzování plodových obalů, což může vést k zadržení placenty.
Zamezte intraarteriální aplikaci (u koní se při intraarteriální aplikaci mohou objevit reakce jako ataxie, dyspnoe, křeče, apod., které mizí po několika minutách).
Aplikace přípravku zvířatům mladším 6 týdnů je spojena se zvýšeným rizikem. Podání přípravku takovým zvířatům může vyžadovat snížené dávkování a pozorné klinické sledování.
Nepodávejte hypovolemickým zvířatům s výjimkou těch, které jsou postiženy endotoxémií nebo septickým šokem.
Doporučuje se neaplikovat NSAID, které inhibují syntézu prostaglandinů, zvířatům v celkové anestézii a dokud nedojde k jejímu úplnému odeznění
Neaplikovat do tukové tkáně.
Nepoužívejte přípravek u selat s nižší hmotností než je 6 kg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na flunixin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě potřísnění ihned omyjte postižené místo velkým množstvím vody.
V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Flunixin meglumin je NSAID. S touto skupinou přípravků je spojeno riziko gastroduodenálního podráždění až ulcerace a u aplikace u hypovolemických a dehydratovaných zvířat je spojena s rizikem renálního selhání.

Použití v průběhu březosti a laktace

Lze použít u březích a laktujících dojnic.
Přípravek by měl být podán během prvních 36 hodin po porodu pouze na základě zvážení
terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem a ošetřená zvířata by měla být
kontrolována z důvodu možného zadržení placenty.
Použití během březosti není doporučeno u klisen a prasnic. Studie bezpečnosti u březích klisen a prasnic nebyly prováděny.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně nebo v průběhu následujících 24 hodin od podání jiných NSAID. Některé NSAID přípravky se silně váží k plazmatickým bílkovinám a s jinými léky, které také vykazují vysokou afinitu k vazbě na plazmatické bílkoviny, mohou vytvářet toxické reakce.
Současná aplikace jiného nefrotoxického přípravku není žádoucí.

Podávané množství a způsob podání

Intravenózní nebo intramuskulární podání.

Skot:
2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v. opakovaně v intervalu 24 hodin až po dobu 3 dní a doplnit kauzální léčbou.

Prasata:
2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/45 kg ž.hm.) hluboko i.m. Opakovat 1-2krát v 12hodinových intervalech v závislosti na účinku. Max. aplikační objem na místo injekčního podání 3 ml.

Koně:
Při onemocnění pohybového aparátu:
1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v., jednou denně, v závislosti na účinku i opakovaně v intervalu 24 hodin, nejdéle však 5 po sobě následujících dnů.
Při kolikách:
1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v. Ke zmírnění bolestivosti obvykle dochází do 15 min. Podávat 1-2krát v případě, že se symptomy opakují. Nutno počítat i s kauzální léčbou.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Žádné vedlejší účinky po podání přípravku u skotu, koní nebo prasat nebyly pozorovány v dávkách 3násobně převyšujících doporučené dávky.

Ochranné lhůty

Skot:
Maso: 4 dny
Mléko: 24 hodin

Prasata:
Maso: 23 dnů

Koně:
Maso: 10 dnů
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Hlavní inkompability

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.