+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi
+ skot
+ srnčí
+ tetřev hlušec
+ zajíci

FLUNBIX 50 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

klisny, koně, krávy, prasata, prasnice, skot

Balení: 

1 x 100 ml, 1 x 250 ml

Složení: 

Flunixini megluminum

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata a koně.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

FLUNBIX 50 mg/ml injekční roztok je indikován:
u skotu: snížení teploty při akutních zánětlivých procesech,
u prasat: podpůrná léčba při syndromu MMA (mastitida, metritida, agalakcie) u prasnic,
u koní: zmírnění zánětu a bolestivosti při postiženích pohybového aparátu, zmírnění bolesti při kolikách.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat, u nichž se vyskytují srdeční, jaterní nebo ledvinné poruchy nebo s možností gastro-duodenální ulcerace, krvácení nebo krevní dyskrazie. Nepoužívat v případě známé hypersenzitivní reakce na přípravek. Viz také bod 4.7.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepřekračovat doporučenou dávku přípravku a dobu léčby.
Vyhněte se podání přípravku dehydrovaným, hypovolemickým nebo hypotenzním zvířatům.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Zamezte intraarteriální aplikaci (u koní se při intraarteriální aplikaci mohou objevit reakce jako ataxie, dyspnoe, křeče, apod., které mizí po několika minutách).
Aplikace přípravku zvířatům mladším 6 týdnů je spojena se zvýšeným rizikem. Podání přípravku takovým zvířatům může vyžadovat snížené dávkování a pozorné klinické sledování.
Neaplikujte hypovolemickým zvířatům s výjimkou těch, které jsou postiženy endotoxémií nebo septickým šokem.
Je doporučitelné neaplikovat NSAID, které inhibují syntézu prostaglandinů, zvířatům v celkové anestézii a dokud nedojde k jejímu úplnému odeznění
Neaplikovat do tukové tkáně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Zamezte kontaktu přípravku s kůží a očima.
Při potřísnění kůže omyjte postižené místo vodou.
Při zasažení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.
Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Flunixin meglumin je NSAID. S touto skupinou přípravků je spojeno riziko gastroduodenálního podráždění až ulcerace a u aplikace u hypovolemických a dehydratovaných zvířat je spojena s rizikem renálního selhání.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít u březích a laktujících dojnic.
Použití není doporučováno u klisen a prasnic během březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti přípravku, pokud je podáván zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Proto není doporučeno podávat tento přípravek souběžně s jinými přípravky.
Nepodávat současně nebo v průběhu následujících 24 hodin od aplikace s jinými NSAID. Některé NSAID přípravky se váží vysoce k plazmatickému proteinu a s jinými léky, které také vykazují vysokou afinitu k vazbě na plazmatický protein, mohou vytvářet toxické reakce.
Současná aplikace jiného nefrotoxického přípravku není žádoucí.

Podávané množství a způsob podání

Intravenózní nebo intramuskulární podání.
Skot:
2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v. opakovaně až po dobu 3 dní a doplnit kauzální léčbou.
Prasata:
2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/45 kg ž.hm.) hluboko i.m. Opakovat 1-2krát ve 12hodinových intervalech v závislosti na účinku.
Koně:
Při onemocnění pohybového aparátu:
1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v., jednou denně, v závislosti na účinku i opakovaně, nejdéle však 5 po sobě následujících dnů.
Při kolikách: 1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v. Ke zmírnění bolestivosti obvykle dochází do 15 min. Podávat 1-2krát v případě, že se symptomy opakují. Nutno počítat i s kauzální léčbou.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Žádné vedlejší účinky po podání přípravku u skotu, koní nebo prasat nebyly pozorovány v dávkách 3-násobně převyšujících doporučené dávky.

Ochranné lhůty

Skot: Maso: 4 dnů. Mléko: 24 hodin
Prasata: Maso: 23 dnů
Koně: Maso: 10 dnů
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu

Hlavní inkompability

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie