+ bažanti
  + brojleři
   + daňci
    + divoká prasata
     + drůbež
      + jeleni
       + kamzíci
        + klisny
         + kočky
          + koně
           + koroptve
            + kozy
             + králíci
              + krávy
               + malá zvířata
                + mufloni
                 + ovce
                  + prasata
                   + prasnice
                    + psi
                     + skot
                      + srnčí
                       + tetřev hlušec
                        + zajíci
                         + Antiparazitika
                          + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                           + Beta-blokátory
                            + Choleretika, hepatoprotektiva
                             + Dermatologika
                              + Hypotalamické hormony
                               + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                 + Intrauter. antinfektiva
                                  + Lokální anestetika
                                   + Nesteroidní antiflogistika
                                    + Otologika
                                     + Parasympatolytika, antidota
                                      + Uterotonika
                                       + Vakcíny proti kokcidióze
                                        + Vitamíny
                                         + BIOPHARM - VÚBVL
                                          + EMDOKA - Belgie
                                           + FATRO - Itálie
                                            + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                             CEFAXIMIN - L 100 mg/200 mg intramamární emulze

                                             přípravek s indikačním omezením

                                             Dodavatel: 

                                             FATRO - Itálie

                                             Zvířata: 

                                             krávy, skot

                                             Balení: 

                                             1 x 4 tlakové nádobky

                                             Složení: 

                                             Rifaximinum, Cefacetrilum natricum

                                             Léková forma

                                             Intramamární emulze.
                                             Červenooranžová až červená emulze.

                                             Cílové druhy zvířat

                                             Krávy skotu a buvolí krávy v laktaci.

                                             Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                             Léčba klinických a subklinických mastitid (akutní, subakutní a chronická) laktujících dojnic (krav skotu a buvolů) vyvolaných streptokoky (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Str. zooepidemicus), Enterococcus faecalis, stafylokoky (Staphylococcus aureus - včetně penicilin - rezistentních kmenů, Staphylococcus epidermidis), Trueperella (dříve Arcanobacterium) pyogenes a E. coli citlivými na kombinaci léčivých látek přípravku.

                                             Kontraindikace

                                             Nepoužívat u dojnic se známou přecitlivělostí na cefacetril a/nebo rifaximin.
                                             Nepoužívat u nelaktujícího skotu.
                                             Nepoužívat v případě známé rezistence na cefacetril a/nebo rifaximin.

                                             Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                             Nejsou.

                                             Zvláštní opatření pro použití

                                             Důkladně protřepat před použitím!

                                             Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                             Přípravek má indikační omezení, tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištěním citlivosti ke kombinaci léčivých látek přípravku (tj. kombinaci cefacetrilu a rifaximinu) a rezistenci k běžným antibiotikům.
                                             Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefacetril a rifaximin a snížit účinnost léčby jinými cefalosporiny nebo ansamyciny v důsledku možné zkřížené rezistence.

                                             Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                             Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě náhodné expozice přípravkem opláchněte exponované místo velkým množstvím vody.
                                             Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat alergickou reakci. Přecitlivělost na cefalosporiny může vést ke zkříženým reakcím
                                             s peniciliny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.
                                             Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
                                             Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžité lékařské ošetření.
                                             Po použití přípravku si umyjte ruce vodou.

                                             Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                             Nezávisle na počtu ošetřených čtvrtí a aplikovaných dávek, žádné zvíře nevykázalo lokální nebo systémové reakce, které by mohly být dány do souvislosti s podaným přípravkem.

                                             Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                             Přípravek lze používat.

                                             Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                             Nejsou známy.

                                             Podávané množství a způsob podání

                                             Před použitím důkladně protřepat.

                                             Intramamární podání.
                                             1 tlaková nádobka na ošetřovanou čtvrť, aplikovat jednou nebo dvakrát v intervalu 12 - 24 hodin podle charakteru mastitidy.
                                             • Subklinické mastitidy: 1 dávka/čtvrť
                                             • Akutní katarální mastitidy: 1 + 1 dávka/čtvrť (interval 12 – 24 hod.)
                                             • Akutní parenchymatózní mastitidy: 1 dávka/čtvrť (lze jedenkrát zopakovat v intervalu 12 – 24 hodin).
                                             • Subakutní a chronické mastitidy i v případě změn provázejících zatvrdnutí parenchymu:
                                             • 1 dávka/čtvrť (lze jedenkrát zopakovat ve 12 – 24 hodinovém intervalu).

                                             Před zahájením léčby úplně vydojit infikovanou čtvrť a očistit struk (zvláště orificium) ubrouskem, který je součástí přípravku.
                                             Zasunout kanylu do strukového kanálku a po její fixaci k tlakové nádobce opatrně aplikovat celý její obsah do struku.

                                             Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                             Případy předávkování nebyly popsány.

                                             Ochranné lhůty

                                             Maso: 5 dní
                                             Mléko: 84 hodin
                                             Vemeno musí být konfiskováno.

                                             Farmakologické vlastnosti

                                             Přípravek je intramamární emulzí obsahující kombinaci dvou antimikrobik rifaximinu a cefacetrilu v poměru 1:2.
                                             Rifaximin je syntetické antibiotikum náležející do ansamycinové skupiny. Mechanismus účinku rifaximinu spočívá v interakci s DNA - dependentní RNA polymerázou, jejímž výsledkem je blokování syntézy proteinů.
                                             Rezistence na rifaximin vzniká na základě jednostupňové změny bakteriálního chromozomu, která vede ke změně v cílovém místě účinku na DNA - dependentní RNA polymeráze.

                                             Cefacetril je semisyntetické antibiotikum, derivát kyseliny cefalosporanové. Rezistence na cefacetril vzniká převážně produkcí beta-laktamáz, enzymů, které štěpí strukturu beta-laktamů.

                                             Farmakokinetické studie prokázaly, že rifaximin neprostupuje přes orgánové bariéry.
                                             To umožňuje dosáhnout vysoké koncentrace v galaktoforetickém systému mamárních alveol, ale bez prostupu přes bariéru krev - mléčná žláza.
                                             Cefacetril je rychle absorbován a přestupuje přes bariéru krev - mléčná žláza, a proto lze prokázat vysoké koncentrace ve tkáni vemene po dobu 24 - 36 hodin po podání.
                                             Bylo prokázáno, že se ustavila rovnováha mezi cefacetrilem ve tkáni a koncentrací v mléce, trvající až do úplné eliminace léčiva.

                                             Farmakokinetické vlastnosti obou léčivých látek umožní rychlý nástup lokálního účinku rifaximinu v mlékovodech a protrahovaný systémový účinek cefacetrilu, rozšířený na celý mléčný parenchym a kanálkový systém.

                                             Kombinace obou antibiotik využívá jako vehikulum originální lékovou sprejovou formu, založenou na excipients a inertních plynech zvláštního charakteru.
                                             Tato excipients byla odzkoušena tak, aby bylo dosaženo vysokého a rychlého uvolnění léčivých látek. In vitro a in vivo studie prokázaly uvolňování léčivých látek vyšší než 80 % v prvních několika hodinách po podání.
                                             Plynové vehikulum navíc zajistilo jemné rozptýlení antibiotik v pěnové formě s následnou jednotnou a rozsáhlou distribucí antibiotik v alveolárních strukturách, které není dosažitelné u běžných přípravků.

                                             Inkompatibility

                                             Neuplatňuje se.

                                             Doba použitelnosti

                                             Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

                                             Zvláštní opatření pro uchovávání

                                             Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                             Nádobka je pod tlakem:
                                             • Nevystavujte slunečnímu záření.
                                             • Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

                                             Držitel rozhodnutí o registraci

                                             FATRO S.p.A. - Via Emilia 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie