Informace pro akcionáře

Vstup do autorizované sekce pro akcionáře

Po vyplnění vašeho přihlašovacího jména a hesla zde najdete další materiály, které slouží jako podklad pro hlasování na VH


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
Se sídlem Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy
IČO: 46356606, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2144
(„Společnost“)
svolává na den 6.6. 2019 v 10.00 hodin
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se uskuteční v sídle Společnosti
(program a více informací viz dole v souborech ke stažení )

1. Návrhy akcionáře k bodům programu ŘVH 2019
2. Návrhy a protinávrhy akcionáře k bodům programu ŘVH 2019
3. Stanovisko k žádosti o vysvětlení akcionáře

Dole na stránce najdete návrhy aprotinávrhy akcionářek bodům programu ŘVH 2019.

Výplata dividend za rok 2014

Společnost OZNAMUJE, že Valná hromada Společnosti rozhodla dne 11.6.2015 o výplatě dividend takto:
1. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí před zdaněním 420,- Kč (tj. 357,- Kč po zdanění).
2. Nárok na dividendu má akcionář, který je ve výplatním dni zapsán v Seznamu akcionářů Společnosti.
3. Dividenda je splatná ode dne 11.6.2015 (včetně). Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě.
4. Dividenda bude v souladu s ustanovením § 348/3 ZOK vyplacena výlučně bezhotovostním způsobem z účtu banky Společnosti na účet akcionáře nebo Správce akcií na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo Správcem akcií.
Ti, kteří tak dosud neučinili, najdou příslušný formulář v pdf souboru ke stažení dole na stránce (viz oznámení o výplatě dividend za r. 2013). Akcionářům, kteří již příslušný formulář odevzdali v loňském roce nebo v průběhu letošního roku, bude dividenda za rok 2014 vyplácena postupně na jejich účty automaticky (nejpozději do 11.8.2015).

Soubory ke stažení: