Informace pro akcionáře

Vstup do autorizované sekce pro akcionáře

Po vyplnění vašeho přihlašovacího jména a hesla zde najdete další materiály, které slouží jako podklad pro hlasování na VH


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
Se sídlem Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy
IČO: 46356606, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2144
(„Společnost“)
svolává na den 7.6. 2018 v 10.00 hodin
VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se uskuteční v sídle Společnosti
(program a více informací viz dole v souborech ke stažení)

Protinávrh akcionáře

Dole na stránce najdete protinávrh akcionáře k bodu 5 VH (volby člena DR)

Výplata dividend za rok 2014

Společnost OZNAMUJE, že Valná hromada Společnosti rozhodla dne 11.6.2015 o výplatě dividend takto:
1. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí před zdaněním 420,- Kč (tj. 357,- Kč po zdanění).
2. Nárok na dividendu má akcionář, který je ve výplatním dni zapsán v Seznamu akcionářů Společnosti.
3. Dividenda je splatná ode dne 11.6.2015 (včetně). Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě.
4. Dividenda bude v souladu s ustanovením § 348/3 ZOK vyplacena výlučně bezhotovostním způsobem z účtu banky Společnosti na účet akcionáře nebo Správce akcií na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo Správcem akcií.
Ti, kteří tak dosud neučinili, najdou příslušný formulář v pdf souboru ke stažení dole na stránce (viz oznámení o výplatě dividend za r. 2013). Akcionářům, kteří již příslušný formulář odevzdali v loňském roce nebo v průběhu letošního roku, bude dividenda za rok 2014 vyplácena postupně na jejich účty automaticky (nejpozději do 11.8.2015).

Výplata dividend za rok 2013

Společnost OZNAMUJE, že Valná hromada Společnosti rozhodla dne 26.6.2014 o výplatě dividend takto:
1. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí před zdaněním 360,- Kč.
2. Nárok na dividendu má akcionář, který je ve výplatním dni zapsán v Seznamu akcionářů Společnosti.
3. Dividenda je splatná ode dne 26.6.2014 (včetně). Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě.
4. Dividenda bude v souladu s ustanovením § 348/3 ZOK vyplacena výlučně bezhotovostním způsobem z účtu banky Společnosti na účet akcionáře nebo Správce akcií na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo Správcem akcií.
( další informace a příslušné formuláře najdete v pdf souboru ke stažení dole na stránce

Výroční zpráva a učetní závěrka za rok 2013, smlouvy o výkonu funkce člena DR a představenstva

uvedené dokumenty jsou v pdf souborech ke stažení dole na stránce

Oznámení o ůmrtí

S lítostí oznamujeme, že dne 20.4.2014 zemřel Dr. Corrado Zaini, dlouholetý předseda dozorčí rady naší společnosti a prezident společnosti FATRO s.p.a, našeho největšího akcionáře, oznámení je přiloženo dole na stránce

Dražba zneplatněných akcií

Společnost OZNAMUJE,
že dne 3. září 2013 v 11.00 hodin se v sídle Společnosti na výše uvedené adrese koná na návrh Společnosti veřejná nedobrovolná dražba cenných papírů, jež byly vydány místo akcií, které byly, z důvodu nepředložení k výměně ani v dodatečné lhůtě v souvislosti se změnou formy akcií, prohlášeny za neplatné. Předmět dražby: 61 ks kmenových listinných akcií Společnosti, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Akcie nejsou registrovány, jsou vydány jako jednotlivé akcie a budou draženy společně jako jeden celek.:
...
( dražební vyhlášku a bližší informace jsou v pdf souborech ke stažení dole na stránce

Výplata dividend za rok 2012

Společnost OZNAMUJE, že Valná hromada Společnosti rozhodla dne 6.6.2013 o výplatě dividend takto:

1. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí před zdaněním 180,- Kč.
2. Nárok na dividendu má akcionář, který je ve výplatním dni zapsán v Seznamu akcionářů Společnosti.
3. Dividenda je splatná ode dne 6.6.2013 (včetně). Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě. Výplata dividendy bude provedena ve lhůtě splatnosti na náklady Společnosti následujícím způsobem:
...
( více v pdf souboru ke stažení dole na stránce

Zneplatnění některých akcií

Společnost oznamuje, že níže uvedené akcie (viz. soubor Zneplatnene akcie dole na strance na majitele Společnosti (datum emise 1. 4. 2005) nebyly předloženy k výměně ani v dodatečné přiměřené lhůtě. Po uplynutí termínu stanoveného výzvou představenstva, která byla zveřejněna dne 27. 2. 2013 tyto akcie byly proto v souladu s ust. § 214 obchodního zákoníku prohlášeny představenstvem Společnosti za neplatné.

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ A VÝMĚNĚ AKCIÍ V DODATEČNÉ PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ

Představenstvo společnosti BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., se sídlem Jílové u Prahy, Pohoří – Chotouň 90, PSČ 254 49, IČO: 463 56 606, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2144 (dále jen „Společnost“),

v souladu s usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 7.6.2012 o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno a souvisejících změnách stanov, včetně možnosti vydávat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie Společnosti a obchodníkem zákoníkem,
tímto

vyzývá akcionáře Společnosti k předložení listinných akcií na majitele vydaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie na jméno.
Lhůta pro předložení akcií je nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Předkládání a výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti, v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin. Doporučuje se, aby akcionáři předem kontaktovali Společnost s navrhovaným termínem výměny akcií, a to buď telefonicky na 241 950 383-5 linka 241 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese jaroslava.cerna@bri.cz a domluvili si konkrétní čas výměny akcií. Pro výměnu nových akcií na jméno je potřeba předložit: (a) platné originály listinných akcií na majitele vydaných Společností; (b) platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho řádně zplnomocněného zástupce; (c) pokud je akcionář právnickou osobou, originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného registru ohledně akcionáře (ne starší než 3 měsíce); (d) pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, originál nebo úředně ověřenou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem/podpisy akcionáře, která bude plně opravňovat zmocněnce k předání stávajících listinných akcií na majitele Společnosti, převzetí nových listinných akcií na jméno a provedení všech úkonů s tímto souvisejících. Společnost doporučuje použít vzor plné moci, která je k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.bri.cz nebo v sídle Společnosti. V souvislosti s výměnou akcií mohou akcionáři požádat Společnost o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie. Pro žádost o vydání hromadných akcií je připraven formulář, který je spolu s dalšími informacemi ohledně vydávání hromadných listin akcionářům k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.bri.cz nebo v sídle Společnosti.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené do konce termínu stanoveného touto výzvou budou prohlášeny za neplatné a nepřevzaté listinné akcie na jméno prodány v souladu s ust. § 214/1 obchodního zákoníku.

Akcionáři mohou ve všech záležitostech týkajících se výměny akcií nebo vydávání hromadných listin kontaktovat pracovníky Společnosti na telefonním čísle 241 950 383-5 linky: 241, 232 nebo prostřednictvím e-mailu na adresách jaroslava.cerna@bri.cz, jan.cerny@bri.cz .

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.

Potřebné formuláře naleznene ke stažení dole.

Soubory ke stažení: