+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

EMDOCAM 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

Dodavatel: 

EMDOKA - Belgie

Zvířata: 

koně, krávy, prasata, skot

Balení: 

1 x 50 ml

Složení: 

Meloxicamum

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý, žlutý roztok.

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata a koně.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot
K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků. K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke snížení klinických příznaků. K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky. Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.
Prasata
K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu. K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie) s příslušnou terapií antibiotiky.
Koně
Použití k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocnění muskuloskeletálního aparátu. K zmírnění bolesti způsobené kolikou u koní.

Kontraindikace

Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů.
Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat k léčbě diarei u telat mladších než jeden týden.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Podání přípravku Emdocam telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti. Samotný přípravek Emdocam neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti. Pro dosažení adekvátní úlevy od bolesti během operace je zapotřebí souběžné medikace vhodnými analgetiky.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, musí být léčba přerušena a vyhledána pomoc veterinárního lékaře. Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity. V případě nedostatečného zmírnění bolesti při léčbě koliky u koní by měla být pečlivě přehodnocena diagnóza a zvážen chirurgický zákrok.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti. Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V klinických studiích došlo u méně než 10% zvířat pouze k slabému přechodnému otoku v místě injekce. U koní se může v místě aplikace objevit přechodný otok, který nevyžaduje zákrok. Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, která může být vážná (i fatální) a je nutno ji léčit symptomaticky. Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: - velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření) - časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat) - neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat) - vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat) - velmi vzácné (u méně než 1z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Skot a prasata: Lze použít během březosti a laktace.
Koně: Nepoužívat u klisen během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Neaplikovat současně s glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo s antikoagulancii.

Podávané množství a způsob podání

Skot
Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.2,5 ml na 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.
Prasata
Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2 ml na 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.
Koně
Jednorázová intravenózní injekce v dávce 0,6 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.3 ml na 100 kg živé hmotnosti). K zmírnění zánětu a bolesti při akutním a chronickém onemocnění muskuloskeletálního aparátu může léčba pokračovat vhodnou perorální lékovou formou obsahující meloxikam podávanou v souladu s doporučeními na etiketě.

Nepropichujte lahvičku více než 50krát.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

Ochranné lhůty

Skot: Maso: 15 dní; Mléko: 5 dní
Prasata: Maso: 5 dní.
Koně: Maso: 5 dní. Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Držitel rozhodnutí o registraci

Emdoka bvbaJ., Lijsenstraat 16B-2321 Hoogstraten, Belgie