+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi
+ skot
+ srnčí
+ tetřev hlušec
+ zajíci

OXTRA LA 200 mg/ml injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

brojleři, drůbež, kozy, ovce, prasata, skot

Balení: 

1 x 250 ml

Složení: 

Oxytetracyclinum 20%

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý žlutý roztok.

Cílové druhy zvířat

Skot, buvoli, ovce, kozy, prasata a kur domácí - brojleři.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

OXTRA Long Acting je určena k léčbě těchto onemocnění:
• respiratorní infekce (bronchitis, bronchopneumonie, pleuritis)
• gastrointestinální infekce (gastritis, enteritis, difteroid telat)
• infekce mléčné žlázy (septické mastitidy, akutní parenchymatózní mastitidy)
• infekce močových cest (pyelonefritidy, septické infekce močových cest)
• infekce končetin (infekční polyartritidy, nekrotizující gangrenózní infekce prstů, hniloba paznehtů skotu a virulentní hniloba paznehtů ovcí)
• metritidy, metroperitonitidy, poporodní sepse
• flegmóny, infikované rány, hnisavé infekce, posttraumatická a před nebo pooperační ošetření.

Kontraindikace

Přípravek je kontraindikován u zvířat přecitlivělých na účinnou látku.
U zvířat s poruchami ledvin může dojít k nahromadění oxytetracyklinu v krvi v důsledku nedostatečného vylučování přípravku.

Zvláštní opatření pro každý cílový druh zvířat

• u selat do 10 kg ž.hm., kterým se aplikuje 1 ml pro toto, podat přípravek subkutánně za ucho, čímž se omezí riziko lokálního podráždění
• nesmí se aplikovat do kýty
pokud by se přípravek použil v nouzi u koní, doporučuje se podat současně bakterie mléčného kvašení nebo jiné látky k vyrovnání střevní mikroflóry.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Nejsou.

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům
Zabraňte kontaktu kůže, očí nebo sliznice s přípravkem. V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo ihned omýt tekoucí vodou.
Lidé se známou přecitlivělostí k tetracyklinům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vysoká koncentrace účinné látky a prodloužený účinek mohou způsobit dočasnou místní reakci, trvající přibližně 5 dnů.
U přecitlivělých zvířat se mohou objevit alergické nebo anafylaktické reakce, charakterizované neklidem, zježením srsti, svalovým třesem, zarudnutím, ztíženým dýcháním, salivací či skleslostí.
V případě výskytu těchto příznaků musí být podáno vhodné antidotum (epinefrin, adrenalin, kortizon, antihistaminika, kalciové ionty atd.).

Používání v průběhu gravidity a laktace

Lze používat během březosti. Lze používat během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Oxytetracyklin může být podáván se sulfonamidy a bakteriostatickými antibiotiky.
Nedoporučuje se aplikovat s penicilinem. Nepodávat současně s jinými injekčními přípravky obsahující železo-dextranový komplex.

Podávané množství a způsob podání

Skot, buvoli, ovce a kozy: 30 mg/kg ž.hm. - 15 ml/100 kg ž.hm.
Prasata: 20 mg/kg ž.hm. - 10 ml/100 kg ž.hm.
Selata (do 10 kg): 200 mg pro toto - 1 ml pro toto (maximálně)
Brojleři: 30-60 mg/kg ž.hm. - 0,15 - 0,30 ml/kg ž.hm.
V závažných případech se doporučuje léčbu po 3 dnech zopakovat.
Přípravek se podává hluboko intramuskulárně v jedné dávce. U malých selat subkutánně za ucho, čímž se omezí riziko lokálního podráždění. Aplikace do gluteální svaloviny není vhodná.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nepřekračovat doporučenou dávku. Charakter přípravku dává velmi nepravděpodobnou možnost vyvolání intoxikace.

Ochranné lhůty

Maso: skot, buvoli, ovce, kozy, prasata: 42 dní
kur domácí - brojleři: 35 dní
Mléko: 15 dní
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnost po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie