+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

OXTRA LA 200 mg/ml injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

brojleři, drůbež, kozy, ovce, prasata, skot

Balení: 

1 x 250 ml

Složení: 

Oxytetracyclinum 200mg

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý červeno-žlutý roztok.

Cílové druhy zvířat

Skot, buvoli, ovce, kozy, prasata a kur domácí (brojleři).

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba onemocnění vyvolaných mikroorganizmy citlivými k oxytetracyklinu jako jsou:
• respirační infekce (bronchitida, bronchopneumonie, pleuritida)
• gastrointestinální infekce (gastritida, enteritida, difteroid telat)
• infekce mléčné žlázy (septické mastitidy, akutní parenchymatózní mastitidy)
• infekce močových cest (pyelonefritidy, septické infekce močových cest)
• infekce končetin (infekční polyartritidy, nekrotizující gangrenózní infekce prstů, hniloba paznehtů skotu a virulentní hniloba paznehtů ovcí)
• metritidy, metroperitonitidy, poporodní sepse
• flegmóny, infikované rány, hnisavé infekce, posttraumatická a před nebo pooperační ošetření.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat a nebo používat s opatrností u zvířat s poruchami ledvin, protože může dojít
k nahromadění oxytetracyklinu v krvi v důsledku nedostatečného vylučování přípravku.

Zvláštní opatření pro každý cílový druh zvířat

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Použití přípravku, které je odlišné od uvedených pokynů, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k oxytetracyklinu a snížit účinnost terapie ostatními tetracykliny z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Tento přípravek může vyvolat podráždění kůže, očí a sliznic.
V případě kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi opláchněte ihned zasažené místo velkým množstvím čisté vody.
Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vysoká koncentrace účinné látky a prodloužený účinek mohou způsobit dočasnou místní reakci, trvající přibližně 5 dnů.
U přecitlivělých zvířat se mohou objevit alergické nebo anafylaktické reakce, charakterizované neklidem, zježením srsti, svalovým třesem, zarudnutím, ztíženým dýcháním, salivací či skleslostí.
V případě výskytu těchto příznaků musí zahájena vhodná léčba (epinefrin, adrenalin, kortizon, antihistaminika, kalciové ionty atd.).

Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek lze použít u březích a laktujících zvířat. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Použití oxytetracyklinu v období růstu a vývoje zubů a kostí včetně období březosti, může způsobit změnu v barvě zubů a poruchy kalcifikace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Tetracykliny mohou vykazovat synergický účinek se sulfonamidy a vybranými
bakteriostatickými antibiotiky. Nepodávat s beta-laktamy z důvodu antagonistického působení. Nepodávat současně s jinými injekčními přípravky obsahující železo-dextranový komplex.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání.
Přípravek se podává hluboko intramuskulárně v jedné dávce.
U selat do hmotnosti 10 kg nepodávejte do gluteální svaloviny z důvodu omezení podráždění a bolesti.

Skot, buvoli, ovce a kozy: 30 mg oxytetracyklinu/kg ž.hm., což odpovídá 0,15 ml přípravku/ kg ž.hm.

Prasata: 20 mg oxytetracyklinu/kg ž.hm., což odpovídá 0,10 ml přípravku kg ž.hm.

Selata (do 10 kg): 200 mg oxytetracyklinu pro toto, což odpovídá 1 ml přípravku pro toto

Kur domácí (brojleři): 30-60 mg oxytetracyklinu/kg ž.hm., což odpovídá 0,15-0,30 ml přípravku/kg ž.hm.

Pro zajištění správného dávkování by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.
Maximální objem podávaný do jednoho místa vpichu:
Skot, buvoli: 20 ml
Ovce: 6 ml
Kozy: 10 ml
Prasata: 7 ml.
Kur domácí: 1 ml

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nepřekračovat doporučenou dávku. Charakter přípravku dává velmi nepravděpodobnou možnost vyvolání intoxikace.

Ochranné lhůty

Maso:
Skot, buvoli, kozy: 39 dnů
Ovce: 26 dnů
Prasata: 19 dnů
Kur domácí - brojleři: 18dnů

Mléko:
Skot, buvoli: 14 dnů (336 hodin).
Ovce a kozy: 21 dnů (504 hodin).

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.