+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi
+ skot
+ srnčí
+ tetřev hlušec
+ zajíci

PRONESTESIC 40 mg/ml / 0,036 mg/ml injekční roztok pro koně, skot, prasata a ovce

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

koně, ovce, prasata, skot

Balení: 

1 x 100 ml

Složení: 

Procaini hydrochloridum, Epinephrini tartras

Léková forma

Injekční roztok
Čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Cílové druhy zvířat

Koně, skot, prasata a ovce

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Lokální anestezie s dlouhotrvajícím anestetickým účinkem.
Koně, skot, prasata a ovce: infiltrační anestezie a perineurální anestézie

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat v šoku.
Nepoužívat u zvířat s kardiovaskulárními problémy.
Nepoužívat u zvířat léčených sulfonamidy.
Nepoužívat u zvířat léčených fenothiaziny
Nepoužívejte s anestetiky na bázi cyklopropanu- či halotanu
Nepoužívat pro anestézii oblasti s terminálním oběhem (uši, ocas, penis, atd.), vzhledem k nebezpečí odumření tkáně po úplné zástavě oběhu v důsledku přítomnosti epinefrinu (látky s vazokonstrikčním působením).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepodávejte intravenózně nebo intraartikulárně.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na lokální anestetika, které patří do podskupiny esterů nebo v případě možných alergických zkřížených reakcí na p-aminobenzoovou kyselinu a sulfonamidy.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Aby nedošlo k neúmyslnému intravenóznímu podání, stáhněte před aplikací zpět píst stříkačky pro kontrolu nepřítomnosti krve.
Anestézie prováděná lokálními anestetiky může být ztížena v důsledku místního poškození tkáně poraněními nebo abscesy.
Proveďte lokální anestezii při pokojové teplotě. Při vyšších teplotách je riziko toxických reakcí větší vzhledem ke zvyšování absorpce prokainu.
Stejně jako u jiných lokálních anestetik obsahujících prokain by měl být přípravek používán s opatrností u zvířat s epilepsií nebo se změnami funkce dýchacích cest nebo ledvin.

Po aplikaci v blízkosti okraje rány může přípravek vést k nekróze podél okrajů.
Přípravek by měl být používán s opatrností u znecitlivění distální části končetiny vzhledem k riziku vzniku digitální ischemie.
Podávejte opatrně u koní z důvodu rizika, že barva srsti v místě injekčního podání trvale vybledne.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Zabraňte přímému kontaktu přípravku s kůží. V případě potřísnění kůže nebo očí je ihned důkladně vypláchněte vodou. Dojde-li k podráždění, vyhledejte ihned lékařskou pomoc
a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Lidé se známou přecitlivělostí na prokain nebo epinefrin by se měli vyhnout kontaktu
s veterinárním léčivým přípravkem.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Prokain může způsobit pokles krevního tlaku.
V některých případech, zejména u koní, může dojít po podání prokainu k podráždění CNS (neklid, třes, křeče).
Alergické reakce na prokain jsou poměrně časté; pouze ve vzácných případech byly pozorovány anafylaktické reakce.
Přecitlivělost na lokální anestetika, které patří do podskupiny esterů, je známá.
Ve výjimečných případech se může objevit tachykardie (epinefrin). V případě neúmyslné intravaskulární aplikace se často objevují toxické reakce. Tyto se projevují podrážděním centrálního nervového systému (neklid, třes, křeče) s následnou depresí; smrt je důsledkem paralýzy respirační soustavy. V případě podráždění CNS je třeba podat krátkodobě působící barbituráty, stejně jako přípravky pro okyselení moči, a tak podpořit vylučování ledvinami. V případě alergických reakcí mohou být podána antihistaminika nebo kortikoidy. Alergický šok se léčí epinefrinem.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Prokain prochází placentární bariérou a vylučuje se do mléka. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Prokain inhibuje působení sulfonamidů vzhledem k biotransformaci na kyselinu p-aminobenzoovou, což je antagonista sulfonamidu.
Prokain prodlužuje působení myorelaxancií.
Prokain zesiluje účinek antiarytmik, např. prokainamidu.
Epinefrin zesiluje účinek analgetických anestetik na srdce.
Nepoužívat s anestetiky na bázi cyklopropanu- či halotanu, protože zvyšují srdeční citlivost na epinefrin (sympatomimetikum) a mohou způsobovat arytmii.
V důsledku těchto interakcí může veterinární lékař upravit dávkování a měl by pozorně sledovat účinky na zvíře.

Podávané množství a způsob podání

Subkutánní a perineurální podání.

Lokální nebo infiltrační anestezie: injekční podání do podkoží nebo v blízkosti příslušné oblasti
Koně, skot, prasata a ovce: 2,5-10 ml přípravku pro toto (odpovídá 100-400 mg prokain hydrochloridu + 0,09 až 0,36 mg epinefrin tartrátu)

Perineurální anestézie: injekční podání v blízkosti větve nervu
Koně, skot, prasata a ovce: 5-10 ml přípravku pro toto (odpovídá 200-400 mg prokain hydrochloridu + 0,18 až 0,36 mg epinefrin tartrátu)

Pro znecitlivění distální části končetiny u koní by měla být dávka rozdělena mezi dvě nebo více míst injekčního podání v závislosti na dávce.

Gumová zátka může být propíchnuta až 20x.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Příznaky spojené s předávkováním korelují s příznaky, které nastaly po neúmyslné intravaskulární aplikaci.

Ochranné lhůty

Koně, skot a ovce: Maso: Bez ochranných lhůt. Mléko: Bez ochranných lhůt.
Prasata: Maso: Bez ochranných lhůt.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.
Roztok není kompatibilní s alkalickými produkty, taninem nebo ionty kovů.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření injekční lahvičky: 28 dní

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie