+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

FLORGANE 300 mg/ml injekční suspenze pro skot a prasata

Dodavatel: 

EMDOKA - Belgie

Zvířata: 

prasata, skot

Balení: 

1 x 100 ml

Složení: 

Florfenicolum

Léková forma

Injekční suspenze.
Bílá až žluto-bílá suspenze.

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot:
Prevence a terapie respiračních infekcí skotu způsobených mikroorganizmy citlivými na florfenikol: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni. Před zahájením léčby by měl být prokázán výskyt onemocnění ve stádě.
Prasata:
Léčba akutních respiračních onemocnění způsobených kmeny Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella multocida citlivými na florfenikol.

Kontraindikace

Nepoužívat u dospělých býků a kanců určených na chov.
Nepoužívat u zvířat přecitlivělých na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Nepoužívat u selat s hmotností menší než 2 kg.
Použití přípravku má být založeno na výsledcích testování citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud to není možné, má být léčba založena na místních (regionálních, na úrovni farmy) epidemiologických informacích o citlivosti cílových bakterií. Při použití přípravku má být zohledněna oficiální státní a místní antibiotická politika. Použití přípravku mimo rozsah pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku může zvýšit výskyt bakterií rezistentních na florfenikol a může snížit účinnost léčby jinými antimikrobiálními látkami z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na florfenikol nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.
Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě potřísnění pokožky ihned opláchněte zasažené místo vodou.
Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.
Zabraňte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem.
Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc.
Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

U zvířat přecitlivělých na kteroukoliv složku přípravku se mohou objevit alergické reakce.
Skot:
Intramuskulární podání přípravku může vyvolat klinicky zřejmé otoky v místě injekčního podání. Otoky v místě injekčního podání zpravidla ustoupí do 5 dnů, ale mohou přetrvávat déle než 5 dnů, nicméně by měly odeznít do 21 dnů. Zánětlivé léze v místě injekčního podání mohou přetrvávat 18 dnů po podání.
Během léčby může dojít ke snížení příjmu potravy a přechodnému výskytu řidší konzistence výkalů. U léčených zvířat dojde po ukončení léčby k rychlému a úplnému vymizení uvedených příznaků.
Prasata:
Často pozorovanými nežádoucími účinky jsou přechodný průjem a/nebo perianální a rektální erytém/edém. Příznaky průjmu zmizí bez léčení během 6 dnů, symptomy perianálního a rektálního erytému/edému mohou přetrvávat až 1-2 týdny po podání.
Intramuskulární podání přípravku může vyvolat mírný otok v místě injekčního podání. Otok v místě injekčního podání obvykle ustoupí do 6 dnů, ale v některých případech může přetrvávat až 12 dnů a více. Klinicky patrné zánětlivé léze v místě injekčního podání vymizí do 12 až 20 dnů po podání.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
• velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
• časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
• neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
• vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)
• velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly embryotoxický nebo fetotoxický vliv florfenikolu.
Protože vliv florfenikolu na reprodukci a graviditu skotu nebyl posouzen, používejte pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
Bezpečnost přípravku u prasnic během březosti a laktace nebyla prokázána. Proto se použití přípravku v březosti a laktaci nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Skot: Jednorázové intramuskulární podání do svaloviny krku: 30 mg florfenikolu na kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku na 10 kg ž.hm.).
U skotu nepodávejte více než 15 ml do jednoho místa injekčního podání.
Prasata: Jednorázové intramuskulární podání za ucho: 22,5 mg florfenikolu na kg ž.hm. (tj. 0,75 ml přípravku na 10 kg ž.hm.).
U prasat nepodávejte více než 5 ml do jednoho místa injekčního podání.

U skotu těžšího než 150 kg a u prasat těžších než 65 kg musí být celkový objem přípravku rozdělen na dvě nebo více míst injekčního podání a zároveň musí být dodržen na jedno místo injekčního podání maximální objem 15 ml u skotu a 5 ml u prasat. Injekce mohou být podány na obou stranách krku. V případě podání u skotu na stejné straně krku, musí mezi místy injekčního podání být vždy vzdálenost nejméně 15 až 20 cm.

Pro zajištění přesného dávkování je třeba stanovit hmotnost co nejpřesněji a tím předejít poddávkování.
Před použitím protřepat.
Používejte suchou sterilní jehlu a injekční stříkačku. Před odebráním každé dávky otřete zátku.
U lahviček nepropichujte zátku více než 25krát.

Jestliže odpověď na léčbu není adekvátní, je třeba léčbu přehodnotit.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Skot: Neuplatňuje se.
Prasata: Parenterální předávkování florfenikolu u prasat může způsobit pokles příjmu krmiva a tekutin, pokles váhových přírůstků a zvracení.

Ochranné lhůty

Skot: Maso: 37 dnů. Mléko: Nepoužívat u skotu, jehož mléko je určeno pro lidskou spotřebu.
Prasata: Maso: 22 dnů

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před světlem.
Chraňte před chladem a mrazem.

Držitel rozhodnutí o registraci

EMDOKA bvba, John Lijsenstraat, 16, B-2321 Hoogstraten, Belgie