+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

HALAGON 0,5 mg/ml perorální roztok pro telata

antiparazitární přípravek s obsahem halofuginonu

Dodavatel: 

EMDOKA - Belgie

Zvířata: 

skot

Balení: 

1 x HDPE lahvička 490 ml, 1 x HDPE lahvička 980 ml

Složení: 

Halofuginonum

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden ml obsahuje:

Léčivá látka:
Halofuginonum (ve formě laktátové soli) 0,50 mg
Odpovídá 0,6086 mg halofuginoni lactas

Pomocné látky:
Kyselina benzoová (E210)1 mg
Tartrazin (E102)0,03 mg

LÉKOVÁ FORMA
Perorální roztok. Čirý žlutý roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE
Cílové druhy zvířat
Skot (novorozená telata).

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U novorozených telat:
•Prevence průjmu způsobeného diagnostikovanou infekcí Cryptosporidium parvum na farmách s výskytem kryptosporidiózy. Aplikace se musí provést během prvních 24-48 hodin věku.
•Zmírnění průjmu způsobeného diagnostikovanou infekcí Cryptosporidium parvum. Aplikace musí začít během 24 hodin po nástupu průjmu. V obou případech byla prokázána redukce vylučování oocyst.

Kontraindikace

Nepoužívat nalačno. Nepoužívat v případech, kdy průjem probíhal déle než 24 hodin a u oslabených zvířat. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádná.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Podávejte pouze po příjmu mleziva nebo mléka či mléčné náhražky. Součástí balení je vhodný aplikátor k perorálnímu podání. Při léčbě anorektických telat je třeba přípravek podávat v půl litru roztoku elektrolytů. Zvířata by měla v souladu se správnou chovatelskou praxí přijmout dostatek mleziva.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo kteroukoli z pomocných látek by měli podávat veterinární léčivý přípravek obezřetně. Opakovaný kontakt s přípravkem může vyvolat kožní alergie. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, okem nebo sliznicí. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice. V případě kontaktu s kůží nebo okem, důkladně postižené místo opláchněte čistou vodou. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi ojedinělých případech se u ošetřených zvířat může objevit zintenzivnění průjmů.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neuplatňuje se.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání u telat po krmení. Dávka je: 100 μg halofuginonu / kg ž. hm. / jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů, tj. 4 ml přípravku HALAGON/20 kg ž. hm. /jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů.

Pro usnadnění léčby přípravkem HALAGON je navrženo zjednodušené dávkovací schéma:
•telata o hmotnosti od 35 kg do 45 kg: 8 ml přípravku HALAGON jednou denně po dobu 7 následujících dnů,
•telata o hmotnosti od 45 kg do 60 kg: 12 ml přípravku HALAGON jednou denně po dobu 7 následujících dnů.

Pro nižší nebo vyšší hmotnosti je třeba provést přesný výpočet (4 ml /20 kg). Pro zabezpečení přesného dávkování je pro podání přípravku HALAGON třeba používat vhodnou dávkovací pumpu, která je součástí balení.
1) Přišroubujte dávkovací pumpu na lahvičku.
2) Sejměte ochranný uzávěr z hubice.
3) Pokud používáte dávkovací pumpu poprvé (nebo nebyla použita několik dní), opatrně nasajte roztok, až se na hubici vytvoří kapka.
4) Znehybněte tele a zasuňte mu hubici dávkovací pumpy do tlamy.
5) Stisknete-li tlačítko dávkovací pumpy nadoraz, dojde k aplikaci dávky, která odpovídá 4 ml roztoku. Pro podání požadovaného objemu tlačítko stiskněte dvakrát nebo třikrát (8 ml pro telata o živé hmotnosti 35−45 kg a 12 ml pro telata o živé hmotnosti 45−60 kg).
6) Našroubujte na hubici opět ochranný uzávěr.

Navazující léčba by měla být podána každý den ve stejnou dobu.
Jakmile se započalo s léčbou prvního telete, je nutné systematicky léčit všechna další novorozená telata tak dlouho, dokud přetrvává nebezpečí průjmu způsobeného zárodkem C. parvum.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vzhledem k tomu, že příznaky intoxikace se mohou objevit již při podání dvojnásobku léčebné dávky, je nutné aplikovat přesně doporučenou dávku. Příznaky intoxikace zahrnují průjem, přítomnost krve ve výkalech, snížení příjmu mléka, dehydrataci, apatii a skleslost. Pokud se vyskytnou klinické příznaky předávkování, musí se okamžitě podávání zastavit a zvíře krmit nemedikovaným mlékem nebo mléčnou náhražkou. Může být nezbytná rehydratace.

Ochranné lhůty

Maso: 13 dnů.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Druh a složení vnitřního obalu

- Kartonová krabička s jednou lahvičkou (vysokohustotní polyethylen), která obsahuje 290 ml perorálního roztoku.
- Kartonová krabička s jednou lahvičkou (vysokohustotní polyethylen), která obsahuje 490 ml perorálního roztoku.
- Kartonová krabička s jednou lahvičkou (vysokohustotní polyethylen), která obsahuje 980 ml perorálního roztoku.

Každá lahvička je uzavřena polypropylenovým uzávěrem.

Každé balení obsahuje rovněž dávkovací pumpu o objemu 4 ml, která má několik částí vyrobených z vysokohustotního, nízkohustotního a lineárního nízkohustotního polyethylenu, polypropylenu, nerezové oceli a silikonu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
EMDOKA bvba, John Lijsenstraat, 16, B-2321 Hoogstraten, Belgie.